Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Gizlilik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni

Mib Mağazacılık Tic. A.Ş. olarak Hatemoğlu, Hatem Saykı, Html tabelası altında Hatemoğlu, Hatem Saykı, Html ve MİB Mağazacılık Ticaret A.Ş'nin TPE'de tescilli diğer markaları ile Lisans Sözleşmesi ile kullanım hakkını elde ettiği markalı ürünlerin tanıtımı, indirimi, kampanyalı satışı, sezon sonu indirim ve kampanyaları, satışları, şirketimizin düzenlemiş olduğu özel etkinlik, davet ve kampanyaları, satışları konularıyla sınırlı olmak üzere işbu metin, sizleri bilgilendirmek, üyelik bilgilerinizi güncellemek, satışlarınızı değerlendirmek, 3. partilerle yapılan kampanya duyurumları, puan bilgilendirmelerini yapmak amacıyla kayıtların tutulması gibi konularda açık rızanızın alınması, özgür iradenizle verilmiş olan bilgilerin gizliliği, kayıt altına alınma şekli ve düzenlenmesi hususunda, aşağıda belirtilen şekilde gizlilik politikaları belirtilmiştir;

1) Mib Mağazacılık Tic. A.Ş. bilgilerin ve işlemlerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti’nin emrettiği hükümler çerçevesinde, sistem ve internet üzerinden SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile bilgileri güvence altına almıştır. SSL teknolojisi, KİŞİ’ye ait her türlü gizli, bilgi/bilgilerin sisteme güvenli bir şekilde aktarılması, istenmeyen kişi ve/veya kurumlar tarafından alınıp, kullanılmasını engellemektedir. Bu kişisel bilgiler, 3. Kişiler ve diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez. Siz müşterilerimizden aldığımız kişisel iletişim bilgileri, reklam, tanıtım, promosyon, satış, duyuru, istatistiksel analiz, kartlandırma, puan bilgilendirme, sizlere katalog gönderimi nedeniyle süresiz olarak kayda alınmıştır. Müşterilerimiz Mib Mağazacılık Tic. A.Ş.’den bilgilerin nasıl ve hangi şekilde saklandığını öğrenmek için mh@hatemoglu.com mail adresinden bilgi de talep edebilirler.


Kişisel Verilere ilişkin Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu: Mib Mağazacılık Tic. A.Ş.
Adres: İkitelli OSB Mah. Eski Turgut Özal Cad. Haseyad 1. Kısım No: 33 İç Kapı No: Z02 Başakşehir / İstanbul 34490

Mib Mağazacılık Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına göre kurulmuş olan şirketimiz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli müşterilerimizi kişisel verilerin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin, açık rıza vererek şirketimizle paylaşmış olduğu kişisel veriler, şirket kayıtlarına, KVKK’nın belirlediği şekilde, şirket faaliyet ve hizmet alanları
ile sınırlı olmak üzere işlenilebilecek, şirketimiz ile bağlantılı olan yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişilere aktarılabilecek ve saklanabilecek ve profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, güncellenerek, siz değerli müşterilerimizin haklarına halel gelmeyecek ve meşru bir şekilde işlenmektedir. Aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket birimleri, şubeleri, mağazaları, ofisleri, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir:
Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve mağaza kart işlemleri ve bunlara ilişkin bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, Müşterilerimize özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, Kurumsal sürdürülebilirlik,
kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortağımız olan diğer şirketler, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, alt yüklenicilerimize, ifa yardımcılarımıza SUNDUĞUMUZ HİZMET AMACI doğrultusunda veya Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde yurt içi ve yurtdışına aktarabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar doğrultusunda ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda genel müdürlük, çağrı merkezi, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanabilir.
İşbu metin sizlere gönderilen onay mesajlarında ve ilgili tüm yerlerde KVKHM (kişisel verilerin korunması hakkında metin) kısaltması ile kullanılacak olup kişisel verileriniz, bu metne onayınız ve sizinle SMS yoluyla iletişime geçmemize olan izniniz, mağazamızda kasa personelimizin size bu metni SMS içerisinde bir link olarak, beraberinde onayınızı ifade eden bir şifre ile göndermesi ve sizin bu metni okuduktan sonra onaylamanız halinde SMS’te yer alan şifreyi kasa personelimize söylemenizle veya internet sitemize giriş yaparken dolduracağınız formlarla toplanacaktır.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) Şirketimize iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kimliğinizi tespit edici belgeler ile mh@hatemoglu.com adresine gönderebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Üyelik Sözleşmesi: İş bu sözleşme, şirket merkezi İkitelli OSB Mah. Eski Turgut Özal Cad. Haseyad 1. Kısım No: 33 İç Kapı No: Z02 Başakşehir / İstanbul 34490 adresinde mukim Mib Mağazacılık Tic. A.Ş. Marka ile Üye arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Üye, mağazamızda kasa personelimizin üyeye bu metni SMS içerisinde bir link olarak, beraberinde bir şifre ile göndermesi ve üyenin bu metni okuduktan sonra onaylaması halinde SMS’te yer alan şifreyi kasa personelimize söylemesi suretiyle kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren iş bu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile Sözleşme’nin tüm şartlarını açık rızası ile kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Üyeliğin gerçekleşebilmesi için cep telefonu ile kayıt yapılması zorunludur. Üyeliğin sunduğu avantajlar, cep telefonu bilgisinin ibrazı ile yapılan alışverişlerde geçerlidir. Sözleşme, üyelik şartlarını, Gizlilik Kurallarını, ve Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirme içermektedir. Üye, Marka tarafından kendisiyle ilgili her türlü kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerin, Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan hizmet sağlayıcıları veya Markanın bağlı olduğu şirketlere açıklanabileceğini veya aktarılabileceğini, söz konusu kişisel verilerin Türkiye’de veya Türkiye dışında bulunan Marka hizmet sağlayıcıları veya Marka’nın bağlı olduğu şirketler tarafından saklanabileceğini, mesaj gönderilebileceğini açık rızasıyla anladığını, kişisel verilerinin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusundaki haklarından tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. Üye'ye ait kişisel verilerin bahsi geçen şekilde açıklanması, aktarılması ve saklanması yalnızca sözleşmede belirtilen hükümler kapsamında yürütülecek programlar çerçevesinde ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleşir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.